Ana Sayfa   E-posta  
 
HABERLER | FOTOĞRAFLAR | ELEMAN - İŞ ARAYANLAR | ÖNERİ & ŞİKAYETLERİNİZ | İLETİŞİM
  ODA HAKKINDA
  YÖNETİM
  ÜYELER
  HİZMETLER
  BASINDA ODA
  1. CAM ŞURASI
  CAM İLE İLGİLİ BİLGİLER
  FİYAT LİSTESİ
  İŞ YERİ AÇMA KOŞULLARI
  KREDİ ALMA KOŞULLARI
  FİRMA TANITIM SAYFASI
 
CE BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKENLER
 

 

CE BELGESİ

CE işareti, herhangi bir ürün ya da hizmetin, AB (Avrupa Birliği) mevzuatına ve standartlarına uygunluğu belirten işarettir. CE işareti, Fransızca´da "Avrupa normlarına uygunluk" anlamına gelen "Conformite Européenne" sözcüklerinin baş harfleridir.

 Avrupa Birliği, bazı zorluklar nedeniyle yeni bir standardizasyon politikası benimsemiştir. Bu zorlukların başında AB dahilindeki her üye ülkede uygulanmakta olan standartların birbirinden farklı oluşu, bir üye ülkenin kural ve standartlarına göre üretilmiş bir ürünün bir başka üye ülkeye ihracını zorlaştırmaktaydı. Bu engelleri ortadan kaldırmak üzere, birbirine benzeyen ürünler bir grupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması gereken güvenlik koşul ve standartlarının belirlenmesi çalışmalarına girildi. Genel olarak bu güvenlik koşullarının kriterleri, ürünün insan ve hayvan sağlığına, güvenliğine, çevreye zarar vermemesi ve tüketicinin korunmasına dayalıdır. Ürünün kalite düzeyini belirleyen ayrıntılı teknik kurallar ise Avrupa Birliğinin standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC tarafından belirlenmektedir.

.Herhangi bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu durum bizim için oldukça da önemlidir. Bilindiği gibi ülkemiz AB üyesi olmadığı halde AB ülkeleriyle çok kapsamlı bir ticaret ağına sahiptir. Avrupa pazarına giren tüm küçük-orta büyüklükteki işletmelerimiz için, bu pazarda kalıp rekabet edebilmek yönünden CE normlarına uyum büyük önem arz etmektedir. Üreticilere bu işareti alabilmeleri için ürünün niteliğine bağlı olarak bazı seçenekler verilmiştir. Düşük riskli ürünlerin (örneğin, oyuncaklar, kimi tekstil ürünleri vs.) güvenlik standartlarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler üreticinin vereceği "uygunluk belgesi" ile piyasaya arz edilebilmektedir. Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, gıda, otomotiv, tıbbi cihazlar vs.) mutlaka, Avrupa Birliği tarafından tanınmış ve AB Resmi Gazetesinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları tarafından test edilmesi gerekmektedir..

CE işareti nereden alınır?

Avrupa Birliğinde, CE İşareti verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenen kuruluşlara "onaylanmış kuruluş" adı verilir. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.

 Avrupa Birliği´nde CE işareti kapsamına alınan ürünlerin, bu işaret olmaksızın pazara sunulması mümkün değildir. Pazara sunma ise, hem AB içinde üretilen ürünleri, hem de AB dışından ithal edilen ürünleri kapsamaktadır. Bu nedenle, Türkiye´deki ihracatçıların da AB´ye yapacakları ihracatta CE İşareti konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Son dönemlerde AB´ye giriş sürecimizde oluşan olumlu gelişmeler bu konuda ileri ki dönemlerde bazı avantajları getirebilecektir. Şöyle ki, ülkemiz AB mevzuatlarının uygulanabilmesi için üstlendiği yükümlülük ve düzenlemeleri yaptığı takdirde, kendi görevlendireceği test ve belgelendirme kuruluşlarına CE işareti verme hakkı tanınmıştır. Böylece, CE işareti taşıması zorunlu bir ürünü AB´ye ihraç etmek isteyen üretici ve ihracatçılarımızın, ürünlerine CE işareti alabilmek için AB üyesi ülkelerin test ve belgelendirme kuruluşlarına başvurma zorunluluğu ortadan kalkacaktır.

ULUSLARARASI STANDART KURULUŞLARI

Önemli bazı uluslararası standart kuruluşlarını şöyle söyleyebiliriz.

· ISO: ( International Organization For Standardization) Uluslararası standart organizasyonu
· IEC: (International Electrotechnical Commission) Uluslararası elektroteknik komisyonu
· CENELEC: (European Commite for Electrotechnical,Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)
· CEN:  (Commite European de Normalization,Avrupa Standardizasyon Komitesi)

 ULUSLARARASI KALİTE KURULUŞLARI

Önemli bazı uluslararası kalite kuruluşlarını şöyle belirtebiliriz.

· ASQC: (The American Society for Quality Control- Amerikan Kalite Kontrol Kurumu)
· JUSE: (Japanese Union of  Scientists and Engineers-Nippon Kagaku Gijutsu Renmei-Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği)
· EOQ: (Europen Organization for Quality- Avrupa Kalite Örgütü)
· WOQ: ( World Quality Council, Dünya Kalite Konseyi)
· EOTC: ( European Organization For Testing And Certification, Avrupa Teest ve Belgelendirme Organizasyonu)

 

 
Fransızca, `Avrupaya Uygunluk` (Conformité Européenné) anlamına gelen  CE işareti, Avrupa Birliği tarafından teknik mevzuat uyum çerçevesinde bulunan `Yeni Yaklaşım Politikası` kapsamında 1987 yılında yayınlanan `Yeni Yaklaşım Direktifleri`içerisindeki ürünler için geçerli olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite belgesi veya markası değildir. CE, bu işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği`nin ilgili direktiflerine uygun olduğunun ve gerekli olan tüm uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır.

CE işareti taşıyan bir ürünün, ilgili AB Yeni Yaklaşım Direktiflerinin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı varsayılır. Her direktifte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri ile ilgili zorunlu koşullar bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır. 

Kısaca, CE işaretini bir kalite işareti olarak görmemek gerekir. Bu işaret, ürünün doğaya, çevreye ve insana karşı minimum güvenlik koşullarına sahip olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence, bir ürünün ticari olarak Avrupa`da dolaşımı için adeta bir pasaport görevi görmektedir.

Yayınlanan bu direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı mevcut riskleri, olması gereken minimum güvenlik gereklilikleri ve uygunluk değerlendirme prosedürleri yer almaktadır.

  Soru 1) `CE işareti` kısaca nedir?

Cevap 1) CE işareti, Avrupa Birliği`nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti bir kalite işareti değildir. Tüketiciye kalite güvencesi sağlamaz. Ürünün kalitesinden ziyade yalnızca ürünün güvenliğiyle ilgilidir. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına rağmen CE işareti kalite işareti olmayıp, ürün için zorunludur. CE işareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

  Soru 2) `CE işareti Belgesi` neden önemlidir?

  Cevap 2) 'CE Belgesi' , Avrupa Birliği`nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

  Soru 3) ' CE işareti ' olmazsa ne olur?

Cevap 3) Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi de mümkün olmayacaktır.

Soru 4) Modüler Sistem Nedir?

Cevap 4) Yeni Yaklaşım Direktiflerinde her ürün için tek tek özel uygunluk incelemesi işlemleri yerine, makro bir yaklaşım ile `Modüler Sistem` geliştirilmiştir. 13 Aralık 1990 tarihli Modüler Yaklaşım Kararı, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüler sistemdir. Mevzuat hazırlayıcı düzenleme yapmak istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği modülü veya modüler kombinasyonu ilgili mevzuatın kapsamına alarak uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir.

Modüler Yaklaşım kapsamında A`dan H`ye kadar olmak üzere toplam 8 modül vardır. Her direktifte, direktif kapsamındaki ürünlerin hangi modüllere tabi olacağı, ürün grubunun risk oranına göre belirlenmiştir. Düşük modüllerde üreticinin uygunluk beyanı yeterli olduğu için, bu modüller düşük riskli ürünlere uygulanır. Yüksek risk oranına sahip ürünler için, üreticinin beyanı yeterli görülmez ve bir uygunluk değerlendirmesi kurumunun yapacağı testlere gerek duyulur. Modüler sistem içinde yer alan modüllerin anlaşılabilmesi için her ürün grubunda yer alan direktiflerin incelenmesi gerekmektedir.

  Soru 5) Hangi ürünlerde CE işareti bulunmalıdır?

Cevap 5) CE İşareti, AB`nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır.

  Soru 6) `CE işareti`nin ürüne iliştirilmesinin yolları nelerdir?

 Cevap 6) CE işaretinin ürüne nasıl iliştireceği, ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makinalar), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.

 Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makinalar) mutlaka, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar - Notified bodies) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

 Soru 7) Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) nedir? Fonksiyonu nedir?

Cevap 7) Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi`nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

 Soru 8) Üreticinin her ürün için mutlaka onaylanmış kuruluşa başvurması gerekli midir?

Cevap 8) Üreticinin, herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE işareti iliştirdiği durumlar bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Soru 9) Üreticilerin ne yapması gerekmektedir?

Cevap 9) Üreticilerimiz, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve belgelendirme için hazırlık çalışmalarına başlamalıdırlar.

Soru 10) CE Markalama konusunda karşılaşılan en önemli problem nedir?

Cevap 10) Sırf maliyeti düşürmek için ürünü gerekli testlere sokmayan firmaların aldıkları CE işareti ihracaat aşamasında büyük problem olmaktadır. Zira ürünü ihraç ederken ürünün CE raporlarının da müşteriye gönderilmesi gerekmektedir. Bu raporda da ürün için zorunlu testler görülmektedir. Eğer ki ürün gerekli testlere sokulmamışsa müşteri ürünü geri çevirir. Bu sorunla karşılaşan bir çok firma bulunmaktadır. Bu durum; firmalara sonradan ek bir külfet, maliyet ve aynı zamanda prestij kaybı getirmektedir. Ve işin başında maliyetleri azda olsa düşürmeye çalışan firmalar daha sonra bu maliyetin daha fazlasını ödemek zorunda kalıyorlar. Prestij sahibi onaylanmış kuruluş şeçimi bu aşamada çok önemlidir.

Soru 11) Yeni Yaklaşım Kararı nedir?

Cevap 11) Ürünlerde temel güvenlik gereklerinin zorunlu olması esasının kabul edilmesidir. Birbirine yakın ürün gruplarının tek direktif altında toplanarak bu direktiflerde temel güvenlik gereklerinin belirlenmesi esasına geçilmesidir.

  Soru 12) Her Yeni Yaklaşım Direktifi, ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirir mi? 

Cevap 12) Hayır. Hâlihazır durum itibariyle sayısı 24 olan Yeni Yaklaşım Direktiflerinin üçü ürüne CE işareti iliştirilmesini öngörmemektedir.
 
   
Ankara Camcılar Odası
Anafartalar Cad No75/42 Ulus ANKARA
Tel:
+90.312.324 36 27
Faks:
+90.312 324.57 91
Mail: info@ankaracamcilarodasi.org.tr
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.
© 2008 Ankara Camcılar Odası Web Tasarım Ankara